Home ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ สำนักงานให้เช่า การตัดสินใจเลือกสำนักงานให้เช่า ตอนจบ
การตัดสินใจเลือกสำนักงานให้เช่า ตอนจบ
วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 00:00 น.

หลักเกณฑ์ในการเลือกทำเลที่ตั้งสำนักงานให้เช่า

การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งสำนักงานให้เช่าเป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ อีกทั้งธุรกิจขนาดย่อมจำนวนมากได้มีการเติบโตขึ้นและได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงความจำเป็นที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงสำหรับกิจการควบคู่กันไปในแต่ละ
สถานการณ์ (Longenecker, Moore, Petty & Palice, 2004, p. 170) ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการเลือกทำเลที่ตั้ง ที่มา (Longenecker, Moore, Petty & Palice, 2004, p. 170)

1. ความพึงพอใจส่วนบุคคลและการอ้างอิง โดยที่ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งมักจะพิจารณาตั้งกิจการของ
ตนเองในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่เป็นทำเลในการประกอบการ อย่างไรก็ตามในแง่ของการดำเนินธุรกิจไม่ได้
หมายความว่าจะมีเพียงพื้นที่ซึ่งตนเองมีความเคยชินเท่านั้นที่เหมาะสมต่อการตั้งกิจการ เพราะผู้ประกอบการ
ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากสิ่งเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านภาพลักษณ์ส่วนตัว การได้รับความเชื่อถือ หรือการยอมรับจากสังคม และอาศัยประโยชน์จากความคุ้นเคย ความสามารถในการอ้างอิงกับบุคคล
ต่าง ๆ ภายในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการของตนมากขึ้น


2. ความได้เปรียบด้านต้นทุน โดยเฉพาะค่าแรงหรือค่าวัตถุดิบในบางประเทศมีต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจต่ำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในช่วงเริ่มต้นของกิจการ อีกทั้งยังได้สิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษี และอัตราการแลกเปลี่ยน หรือเงื่อนไขพิเศษด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ธุรกิจสามารถทำการผลิตสินค้า
ในปริมาณที่มากด้วยการใช้ความชำนาญพิเศษ เพื่อจำหน่ายไปทั่วโลกจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง


3. ความสามารถในการจัดการทรัพยากร เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากทักษะ ประสบการณ์ของแรงงานจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลิตภาพและ
คุณภาพในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ ความยั่งยืนของแรงงานในท้องถิ่นมีผลกระทบต่ออัตราค่าจ้าง ซึ่งถือ
เป็นต้นทุนที่สำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ อีกทั้งแหล่งที่ตั้งต้องมีความใกล้ชิดกับวัตถุดิบและ
ความสามารถในการขนส่งที่ธุรกิจต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


4. การเข้าถึงลูกค้า ธุรกิจขนาดย่อมยุคปัจจุบันต้องให้ความสำคัญผันแปรแหล่งที่ตั้งของธุรกิจ
ไปตามประเภทของกิจการ เช่น ธุรกิจค้าปลีกและบริการ ต้องมีรายละเอียดของสถานที่แสดงสินค้า บริการและ
รูปแบบ ดังนั้น การเลือกทำเลที่ตั้งต้องใกล้ชิดกับลูกค้าและอำนวยความสะดวกต่อการเข้ามาติดต่อ และถือเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกิจการ


5. เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อรับสิทธิพิเศษจาก
นโยบายของรัฐบาลและค่านิยมทางวัฒนธรรม ซึ่งนโยบายของรัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศส่งเสริมสินค้าที่ผลิต
ในกลุ่มประเทศสมาชิกโดยการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่น ๆ ในอัตราที่สูง ถึงแม้ว่าไม่มีการ
กำหนดกำแพงภาษี ประชาชนในบางประเทศอาจมีค่านิยมในการใช้สินค้าที่ผลิตได้ในประเทศ เพื่อส่งเสริมการ
สร้างงาน และเพื่อสินค้าจะได้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความนิยมของผู้ใช้และมาตรฐานของประเทศเหล่านั้น


6. การเข้าถึงข้อมูลและเครือข่ายเทคโนโลยี เนื่องจากธุรกิจแต่ละประเภทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
ไม่เหมือนกัน การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศทำให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องแนวคิดวิทยาการ
และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ อีกทั้งต้องคำนึงถึงโอกาสของการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตไว้รองรับ
ต่อการเติบโตในอนาคต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการเข้าถึงเครือข่ายเทคโนโลยีหรืออินเตอร์เน็ต เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการดำเนินธุรกิจ
ดังนั้น ในขั้นตอนแรกของเกณฑ์การเลือกทำเลที่ตั้ง ผู้ประกอบการต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเลือก
ดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศหรือไม่ หรือถ้าต้องการดำเนินงานในต่างประเทศโดยเฉพาะการตัดสินใจเลือก
ประเทศ (national decision) ที่จะเข้าไปตั้งฐานการผลิต สำนักงาน หรือคลังสินค้า หลังจากนั้นจึงตัดสินใจเลือก
ระหว่างภูมิภาคหรือเขตต่าง ๆ (region decision) ภายในประเทศนั้น ๆ เช่น ภาคเหนือ หรือภาคกลางของประเทศ
ไทย ภาคใต้หรือภาคตะวันออก เป็นต้น จากนั้นจะเป็นการตัดสินใจเลือกระดับชุมชน (community decision)
อันหมายถึง จังหวัด อำเภอ หรือนิคมอุตสาหกรรม แล้วจึงทำการตัดสินใจขั้นสุดท้าย คือ การเลือกบริเวณที่ตั้ง
(site decision) จากหลาย ๆ พื้นที่ภายในชุมชน ซึ่งเป็นการระบุถึงตำแหน่งของที่ตั้งอย่างละเอียด
สรุป ดังนั้นผู้ประกอบการควรตัดสินใจอย่างมีขั้นตอน โดยพิจารณาในระดับกว้างและมีทางเลือก
มากที่สุดไปสู่ขอบเขตที่แคบลง เพื่อให้เหลือทางเลือกเดียว โดยการวิเคราะห์ในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด
เมือง ชุมชนเรียกว่า “การวิเคราะห์ระดับมหภาค” และการวิเคราะห์เพื่อเลือกเป็นที่ตั้งของกิจการเรียกว่า “การ
วิเคราะห์ระดับจุลภาค” (Chase, Jacobs & Aquilano, 2004, p. 410) ที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:37 น.
 
สำนักงานให้เช่า Office for Rent

สำนักงานให้เช่า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
พร้อมให้ท่านได้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้

ราคาเริ่มต้นเพียง 275 บาท/ตรม.

Our Service

   
   
   
 

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์