สาระน่ารู้
การตัดสินใจเลือกสำนักงานให้เช่า ตอนจบ
วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 00:00 น.

หลักเกณฑ์ในการเลือกทำเลที่ตั้งสำนักงานให้เช่า

การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งสำนักงานให้เช่าเป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ อีกทั้งธุรกิจขนาดย่อมจำนวนมากได้มีการเติบโตขึ้นและได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงความจำเป็นที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงสำหรับกิจการควบคู่กันไปในแต่ละ
สถานการณ์ (Longenecker, Moore, Petty & Palice, 2004, p. 170) ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการเลือกทำเลที่ตั้ง ที่มา (Longenecker, Moore, Petty & Palice, 2004, p. 170)

1. ความพึงพอใจส่วนบุคคลและการอ้างอิง โดยที่ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งมักจะพิจารณาตั้งกิจการของ
ตนเองในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่เป็นทำเลในการประกอบการ อย่างไรก็ตามในแง่ของการดำเนินธุรกิจไม่ได้
หมายความว่าจะมีเพียงพื้นที่ซึ่งตนเองมีความเคยชินเท่านั้นที่เหมาะสมต่อการตั้งกิจการ เพราะผู้ประกอบการ
ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากสิ่งเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านภาพลักษณ์ส่วนตัว การได้รับความเชื่อถือ หรือการยอมรับจากสังคม และอาศัยประโยชน์จากความคุ้นเคย ความสามารถในการอ้างอิงกับบุคคล
ต่าง ๆ ภายในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการของตนมากขึ้น


2. ความได้เปรียบด้านต้นทุน โดยเฉพาะค่าแรงหรือค่าวัตถุดิบในบางประเทศมีต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจต่ำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในช่วงเริ่มต้นของกิจการ อีกทั้งยังได้สิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษี และอัตราการแลกเปลี่ยน หรือเงื่อนไขพิเศษด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ธุรกิจสามารถทำการผลิตสินค้า
ในปริมาณที่มากด้วยการใช้ความชำนาญพิเศษ เพื่อจำหน่ายไปทั่วโลกจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง


3. ความสามารถในการจัดการทรัพยากร เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากทักษะ ประสบการณ์ของแรงงานจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลิตภาพและ
คุณภาพในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ ความยั่งยืนของแรงงานในท้องถิ่นมีผลกระทบต่ออัตราค่าจ้าง ซึ่งถือ
เป็นต้นทุนที่สำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ อีกทั้งแหล่งที่ตั้งต้องมีความใกล้ชิดกับวัตถุดิบและ
ความสามารถในการขนส่งที่ธุรกิจต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


4. การเข้าถึงลูกค้า ธุรกิจขนาดย่อมยุคปัจจุบันต้องให้ความสำคัญผันแปรแหล่งที่ตั้งของธุรกิจ
ไปตามประเภทของกิจการ เช่น ธุรกิจค้าปลีกและบริการ ต้องมีรายละเอียดของสถานที่แสดงสินค้า บริการและ
รูปแบบ ดังนั้น การเลือกทำเลที่ตั้งต้องใกล้ชิดกับลูกค้าและอำนวยความสะดวกต่อการเข้ามาติดต่อ และถือเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกิจการ


5. เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อรับสิทธิพิเศษจาก
นโยบายของรัฐบาลและค่านิยมทางวัฒนธรรม ซึ่งนโยบายของรัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศส่งเสริมสินค้าที่ผลิต
ในกลุ่มประเทศสมาชิกโดยการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่น ๆ ในอัตราที่สูง ถึงแม้ว่าไม่มีการ
กำหนดกำแพงภาษี ประชาชนในบางประเทศอาจมีค่านิยมในการใช้สินค้าที่ผลิตได้ในประเทศ เพื่อส่งเสริมการ
สร้างงาน และเพื่อสินค้าจะได้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความนิยมของผู้ใช้และมาตรฐานของประเทศเหล่านั้น


6. การเข้าถึงข้อมูลและเครือข่ายเทคโนโลยี เนื่องจากธุรกิจแต่ละประเภทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
ไม่เหมือนกัน การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศทำให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องแนวคิดวิทยาการ
และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ อีกทั้งต้องคำนึงถึงโอกาสของการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตไว้รองรับ
ต่อการเติบโตในอนาคต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการเข้าถึงเครือข่ายเทคโนโลยีหรืออินเตอร์เน็ต เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการดำเนินธุรกิจ
ดังนั้น ในขั้นตอนแรกของเกณฑ์การเลือกทำเลที่ตั้ง ผู้ประกอบการต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเลือก
ดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศหรือไม่ หรือถ้าต้องการดำเนินงานในต่างประเทศโดยเฉพาะการตัดสินใจเลือก
ประเทศ (national decision) ที่จะเข้าไปตั้งฐานการผลิต สำนักงาน หรือคลังสินค้า หลังจากนั้นจึงตัดสินใจเลือก
ระหว่างภูมิภาคหรือเขตต่าง ๆ (region decision) ภายในประเทศนั้น ๆ เช่น ภาคเหนือ หรือภาคกลางของประเทศ
ไทย ภาคใต้หรือภาคตะวันออก เป็นต้น จากนั้นจะเป็นการตัดสินใจเลือกระดับชุมชน (community decision)
อันหมายถึง จังหวัด อำเภอ หรือนิคมอุตสาหกรรม แล้วจึงทำการตัดสินใจขั้นสุดท้าย คือ การเลือกบริเวณที่ตั้ง
(site decision) จากหลาย ๆ พื้นที่ภายในชุมชน ซึ่งเป็นการระบุถึงตำแหน่งของที่ตั้งอย่างละเอียด
สรุป ดังนั้นผู้ประกอบการควรตัดสินใจอย่างมีขั้นตอน โดยพิจารณาในระดับกว้างและมีทางเลือก
มากที่สุดไปสู่ขอบเขตที่แคบลง เพื่อให้เหลือทางเลือกเดียว โดยการวิเคราะห์ในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด
เมือง ชุมชนเรียกว่า “การวิเคราะห์ระดับมหภาค” และการวิเคราะห์เพื่อเลือกเป็นที่ตั้งของกิจการเรียกว่า “การ
วิเคราะห์ระดับจุลภาค” (Chase, Jacobs & Aquilano, 2004, p. 410) ที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:37 น.
 
การตัดสินใจเลือกสำนักงานให้เช่า ภาค2
วันพุธที่ 18 มกราคม 2012 เวลา 00:00 น.

ความสำคัญของการเลือกทำเลที่ตั้งและสำนักงานให้เช่า

การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งและสำนักงาน  เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  เนื่องจากมีผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว  โดยเฉพาะต่อความได้เปรียบในเชิงการแข่งจันทางธุรกิจ  รวมถึงความสำเร็จของธุรกิจ  เช่น  ธุรกิจขนาดย่อมด้านสิทธิทางการค้า (Franchise)  ที่มักกำหนดให้ทำเลที่ตั้งเป็นส่วนหนึงของกลยุทธทางการตลาด ส่งผลให้ธุรกิจขยายตลาดสู่ตลาด ผู้บริโภครายย่อยได้อย่างรวดเร็ว เช่น ธุรกิจขนาดย่อม "บ้านใร่กาแฟ" ร่วมกับบริษัท Conono ประเทศไทย ได้ใช้กลยุทธ์การขยายสาขาร่วมกับปั๊มน้ำมันเพื่อเพิ่มยอดขายจนปัจจุบันมีสาขาประมาณ 80 สาขา โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาด้านทำเลที่ตั้งของสาขา คือ ความสะดวกและความหนาแน่นของลูกค้าในการเดินทางของถนนสายเอเชียหลักของประเทศ ( สายชล เพยาว์น้อย, 2549,หน้า 4)

ทางเลือกในการเลือกทำเลที่ตั้งธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการต้องพิจารณาถึงกลยุทธ์ที่ตั้งของธุรกิจที่มี ความสำคัญต่อการดำเนินงาน 2 กลยุทธ์สำคัญได้แก่ กลยุทธ์แรก กลยุทธ์ที่ตั้งตามพื้นที่ และกลยุทธ์สุดท้าย กล ยุทธ์ที่ตั้งตามผลิตภัณฑ์ (Vonderembse & White, 2004, p. 221) ดังนี้

1. กลยุทธ์ที่ตั้งสำนักงานตามพื้นที่ (regional facility strategic) เป็นแนวทางในการกำหนดให้ ที่ตั้งสำนักงานแต่ละแห่ง รับผิดชอบพื้นที่แต่ละส่วนโดยต้องผลิตสินค้าและบริการทุกอย่างสำหรับพื้นที่ นั้น ๆ ซึ่งธุรกิจที่เลือกใช้กลยุทธ์ ที่ตั้งตามพื้นที่มักเป็นธุรกิจค้าปลีก หรือบริการ และมีแนวโน้ม ที่จะเลือกทำเลที่ตั้งรูปแบบการเพิ่มที่ตั้งใหม่แต่ ยังคงที่ตั้งสำนักงานเดิมไว้ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้า ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เช่น ธุรกิจแฟรนไซส์ ภายใต้ ชื่อ ซึทาญ่า (Tautaya) สาขาประเทศไทย ได้ใช้กลยุทธ์แหล่งที่ตั้งสำนักงานตามพื้นที่โดยทำธุรกิจควบคู่กับธุรกิจค้าปลีก ขนาดใหญ่ บิ๊กซีที่มีการกระจายสาขาไปเกือบทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งซึทาญ่าเป็นสัมปทานธุรกิจ ขนาดย่อมที่มีการดำเนินธุรกิจในการให้บริการด้านความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ เพลง หนังสือและเกมส์ โดยมีสาขามากกว่า 220 สาขาทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อย ได้อย่างทั่วถึง และมียอดขายไม่มาก เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ แต่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เนื่องจากมีการลงทุนไม่มากนัก

2. กลยุทธ์ที่ตั้งตามผลิตภัณฑ์ (product facility strategic) เป็นแนวทางในการกำหนดให้ที่ตั้งหนึ่ง แห่งทำการผลิตสินค้าเพียงหนึ่งอย่าง หรือหนึ่งสายผลิตภัณฑ์แล้วจัดส่งไปทั่วประเทศ หรือทั่วโลก ซึ่งธุรกิจ ที่เลือกใช้กลยุทธ์ที่ตั้งตามผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะใช้ทางเลือกทำเลที่ตั้งแบบการขยายที่ตั้งเดิม เพราะจะทำให้ เกิดความเชี่ยวชาญและประหยัดจากขนาด เช่น บริษัทเหมืองบ้านปูจำกัด (มหาชน) ที่ใช้กลยุทธ์ที่ตั้งตาม ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ เนื่องจากพื้นที่ตั้งของเหมืองบ้านปูมีวัตถุดิบ คือ แร่และดินขาวในเขตพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่งไปทั่วประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:35 น.
 
การตัดสินใจเลือกสำนักงานให้เช่า
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2011 เวลา 00:00 น.

กลยุทธการเลือกทำเลที่ตั้งสำนักงานให้เช่า

ปัจจุบันการเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจหรือสำนักงานให้เช่า ซึ่งเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ การเช่าหรือซื้ออาคารหรือทาว์นเฮ้าส์ในปัจจุบันก็มีความเสี่ยงสูง ผู้ประกอบการจึงหันมาพึ่งพาอาศัยธุรกิจประเภทสำนักงานให้เช่า  หรือ Office for Rent ทีตั้งอยู่บนอาคารสูง ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ  การตลาด  และต้นทุนของธุรกิจ  แม้การเลือกทำเลที่ตั้งสำนักงานให้เช่า จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักก็ตาม  และบางธุรกิจอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในการเริมต้นดำเนินธุรกิจ การเลือกสำนักงานให้เช่า ที่ดีและมีความพร้อมจึงสงผลต่อผลกำไร และความได้เปรียบทางการค้า ตลอดจนความอยู่รอดของธุรกิจ  การเลือกสำนักงานให้เช่าที่ผิดพลาดก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม  นายRied และ Sanders กล่าวว่า การเลือกทำเลที่ตั้ง คือ การเลือกทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดสำหรับการประกอบธุรกิจ  โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ นาย Megginson, Byrd และ Megginson ที่กล่าวว่า การเลือกทำเลที่ตั้งมีผลกระทบต่อปัจจัยทุกๆปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ  และนาย Vonderrembse และ White ได้ให้คำนิยามว่า การกำหนดตำแหน่งของสถานประกอบการโดยคำนึงถึงลูกค้า สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งวัตถุดิบ และปัจจัยอื่นๆ ที่ธุรกิจนั้นต้องมีและเกี่ยวข้องด้วย

จึงสรุปได้ว่า  การเลือกทำเลที่ตั้งหรือสำนักงานให้เช่า จำเป็นต้องมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆของธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถประความสำเร็จ

 ในคราวต่อไปจะกล่าวถึงความสำคัญของการเลือกสำนักงานให้เช่า

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:35 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2
สำนักงานให้เช่า Office for Rent

สำนักงานให้เช่า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
พร้อมให้ท่านได้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้

ราคาเริ่มต้นเพียง 275 บาท/ตรม.

Our Service

   
   
   
 

Who's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์